Akcijska izvješća i akcijski planovi

Marinić, Dabić i Idžanović
Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijsko izvješće u predmetu Marinić protiv Hrvatske (broj zahtjeva 22360/15) te akcijske planove u predmetima Idžanović protiv Hrvatske (broj zahtjeva 67705/14) te Dabić protiv Hrvatske (broj zahtjeva 73544/14).  Akcijsko izvješće i akcijski planovi objavljeni su u HUDOC EXEC bazi podataka Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe.

 
Zustović
Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijsko izvješće u predmetu Zustović protiv Hrvatske (broj zahtjeva 27903/15).  Akcijsko izvješće dostupno je u HUDOC EXEC bazi podataka Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe na poveznici https://hudoc.exec.coe.int/eng?i=DH-DD(2022)96E.
Vidak, Petrović, Dodoja i V.D. grupa
Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijska izvješća u predmetu Vidak protiv Hrvatske (broj zahtjeva 67141/14) i V.D. protiv Hrvatske (15526/10 i dr.) te akcijski plan u predmetima Dodoja protiv Hrvatske (broj zahtjeva 53587/17) i Petrović protiv Hrvatske (broj zahtjeva 63093/16).
Statileo i Imeri
Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijske planove u predmetima Statileo protiv Hrvatske (broj zahtjeva 12027/10 i dr.) i Imeri protiv Hrvatske (broj zahtjeva 77668/14).  Akcijski planovi dostupni su u HUDOC EXEC bazi podataka Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe.
Smiljanić
Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijsko izvješće u predmetu Smiljanić protiv Hrvatske (broj zahtjeva35983/14).  Akcijsko izvješće dostupno je u HUDOC EXEC bazi podataka Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe.
Žibrat
Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijsko izvješće u predmetu Žibrat protiv Hrvatske (broj zahtjeva 38100/15).  Akcijsko izvješće dostupno je u HUDOC EXEC bazi podataka Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe.
 
Urh
Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijski plan u predmetu Urh protiv Hrvatske (broj zahtjeva 60130/16). Akcijski plan dostupan je u HUDOC EXEC bazi podataka Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe.
Milošević
Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijsko izvješće u predmetu Milošević protiv Hrvatske (broj zahtjeva 12022/16). Akcijsko izvješće dostupno je u HUDOC EXEC bazi podataka Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe
Karadžić
Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijsko izvješće u grupi presuda Karadžić protiv Hrvatske (broj vodećeg zahtjeva 35030/04). Akcijsko izvješće dostupno je u HUDOC EXEC bazi podataka Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe.
Pozder
Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijski plan u predmetu Pozder protiv Hrvatske (broj zahtjeva 56510/15). Akcijski plan dostupan je u HUDOC EXEC bazi podataka Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe.