O Uredu

Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava je stručna služba Vlade Republike Hrvatske, osnovana Uredbom o Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava. i Uredbom o izmjenama i dopuni Uredbe o Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava

Uredbom je uređeno da Uredom upravlja zastupnik, kojeg imenuje Vlada, na prijedlog predsjednika Vlade.
 

Vizija

Kvalitetna obrana interesa Republike Hrvatske u postupcima pred Europskim sudom za ljudska prava i Odborom ministara Vijeća Europe, te upoznavanje svih grana državne vlasti, stručne i šire javnosti s konvencijskim pravom i sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava.


Misija 

Zastupniku Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava povjereno je zastupanje državnih interesa Republike Hrvatske u svim postupcima pred Europskim sudom za ljudska prava i u drugim tijelima Vijeća Europe.