O Uredu

Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava je stručna služba Vlade Republike Hrvatske, osnovana Uredbom o Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava

Istom Uredbom uređeno je da Uredom upravlja zastupnik, kojeg imenuje Vlada, na prijedlog predsjednika Vlade.

Vizija

Kvalitetna obrana interesa Republike Hrvatske u postupcima pred Europskim sudom za ljudska prava i Odborom ministara Vijeća Europe, te upoznavanje svih grana državne vlasti, stručne i šire javnosti s konvencijskim pravom i sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava.

Misija 

Zastupniku Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava povjereno je zastupanje državnih interesa Republike Hrvatske u svim postupcima pred Europskim sudom za ljudska prava i u drugim tijelima Vijeća Europe.