Edukacija o Konvenciji

Slika /slike/Convention_02.jpg
Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda sastavni je dio hrvatskog pravnog poretka još od 1997. godine te su je sva tijela državne vlasti dužna primjenjivati u svom postupanju. 
 
Hrvatska državna tijela su ona koja su u prvom redu dužna jamčiti i štititi prava zajamčena Konvencijom, dok Europski sud za ljudska prava pruža supsidijarnu zaštitu, u slučajevima kada su nacionalna tijela propustila primijeniti ili krivo primijenila Konvenciju. Prema tome, osnovna je svrha Konvencije da se ona primjenjuje pred hrvatskim tijelima, što se u praksi najčešće odnosi na pravosudna tijela. 
 
Republika Hrvatska prihvatila je i Deklaraciju iz Interlakena te Deklaraciju iz Brightona kojom su se sve države stranke Konvencije izravno obvezale povećati svijest nacionalnih vlasti (izvršne, sudske i zakonodavne) o konvencijskim standardima i osigurati njihovu primjenu u državi.
 
Između ostalog, Deklaracijom iz Brightona države članice su se obvezale da će:
  • poticati nacionalne sudove i omogućiti im da vode računa o bitnim načelima Konvencije, uzimajući u obzir sudsku praksu Suda u vođenju postupaka i formuliranju presuda;
  • davati bitne informacije javnim dužnosnicima o obvezama na temelju Konvencije, posebice onima koji vode obuke u pravosudnom sustavu, onima koji su nadležni za primjenu prava i onima koji su odgovorni za lišavanje osoba slobode o tome kako ispuniti obveze iz Konvencije; 
  • davati odgovarajuće informacije i provoditi stručnu obuku sudaca, odvjetnika i državnih odvjetnika o Konvenciji tijekom studija, praktične obuke i stručnog usavršavanja.  
 
Za pravilno razumijevanje konvencijskih standarda, nužno je upoznati se i sa sudskom praksom Suda koja se kontinuirano razvija i unaprjeđuje, pa je stalno usavršavanje u tom području potrebno pravosudnim dužnosnicima svih razina.

Ured zastupnika kroz izradu i objavljivanje tromjesečnih pregleda sudske prakse Europskog suda za ljudska prava redovito informira stručnu javnost o najnovijim stavovima izraženima u odlukama tog Suda.
 
Ured zastupnika izrađuje i analize i prikaze pojedinih tema koje su od posebnog interesa državnim tijelima za pravilnu primjenu Konvencije na domaćoj razini.

Foto: © ECHR-CEDH Council of Europe