Stupanje na snagu Protokola broj 15 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

Slika /slike/vijeće noć.jpg

Protokol će stupiti na snagu dana 1. kolovoza 2021. u odnosu na sve države stranke Konvencije

Dana 21. travnja 2021. ispunjen je uvjet za stupanje na snagu Protokola br. 15 kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Naime, navedeni Protokol ratificirale su sve države stranke Konvencije. 

Protokol će stupiti na snagu dana 1. kolovoza 2021. u odnosu na sve države stranke Konvencije. 

Protokol br. 15 od izuzetnog je značaja za učinkovito djelovanje Europskog suda za ljudska prava te se njime reformira konvencijski sustav zaštite ljudskih prava. 

Ovim Protokolom osnažuje se načelo supsidijarnosti i doktrina slobode procjene država, podiže se dobna granica za kandidate/kinje za suce Europskog suda, ukida se pravo prigovora stranaka prilikom ustupanja nadležnosti velikom vijeću te se mijenja uvjet za dopuštenost zahtjeva u sporovima u kojima za podnositelja nije nastupila značajnija šteta.
 
Mijenja se i rok za podnošenje zahtjeva Europskom sudu za ljudska prava te će on biti 4 (četiri) mjeseca od dana donošenja konačne odluke u domaćem postupku, a ne 6 (šest) mjeseci kao što je sada (izmjena članka 35. stavka 1 Konvencije). Ova odredba stupa na snagu istekom roka od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu Protokola.

Odredba se neće se primjenjivati na zahtjeve u kojima je konačna odluka u smislu članka 35. stavka 1. Konvencije donesena prije datuma stupanja na snagu ove odredbe.

Pisane vijesti