Ročište pred Velikim vijećem Europskog suda za ljudska prava u predmetu S.M. protiv Hrvatske

Slika /slike/ročište S.M..png
Dana 15. svibnja 2019. održano je ročište pred Velikim vijećem Suda u predmetu S.M. protiv Hrvatske u kojem je je prvostupanjsko vijeće utvrdilo povredu čl. 4. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (povreda zabrane ropstva i prisilnog rada) smatrajući da je podnositeljica zahtjeva bila uključena u trgovinu ljudima i iskorištavanje u svrhu prostitucije. 

Prvostupanjsko vijeće je utvrdilo da usprkos postojanju odgovarajućeg pravnog okvira koji se odnosi na kriminalizaciju trgovine ljudima i prostitucije, bilo je određenih nedostataka u istrazi domaćih vlasti u vođenju njezinog predmeta.

Zastupnica Republike Hrvatske je pred tim Sudom na ročištu iznijela tvrdnje o neprimjenjivosti čl. 4. Konvencije na okolnosti ovog predmeta, kao i o nepostojanju povreda podnositeljičinih prava u okviru čl. 3. i 8. Konvencije.

Veliko vijeće Suda se nakon održanog ročišta povuklo na vijećanje, te je u tijeku razmatranje predmeta i donošenje presude koje će predstavljati konačno rješenje spora. 

Stoga se ističe da prvostupanjska presuda od 19. srpnja 2018. u ovome predmetu nije postala konačna, već će ova problematika biti konačno riješena presudom Velikog vijeća, kada ona bude objavljena. 

Ured zastupnika će pravovremeno obavijestiti javnost nakon što Veliko vijeće objavi presudu.

Foto: © ECHR-CEDH Council of Europe

Pisane vijesti