Nova presuda - Vuković protiv Hrvatske

Produljeno zadržavanje osobnog vozila od strane policije predstavlja povredu prava na mirno uživanje vlasništva

Dana 15. studenog 2018. g. Europski sud za ljudska prava (dalje: Europski sud) donio je presudu kojom je utvrdio da Republika Hrvatska podnositelju, g. Vukoviću povrijedila pravo na mirno uživanje prava vlasništva protivno čl. 1. Protokola br. 1. uz Konvenciju.
 
Podnositelj zahtjeva je prigovorio tome što su Općinski i Županijski sud u Zagrebu, te Vrhovni sud RH, odbili njegov zahtjev za naknadu štete, iako su bili ispunjeni svi elementi za odgovornost države za naknadu štete zbog produljenog zadržavanja i neodgovarajućeg čuvanja njegovog osobnog vozila od strane policije.
 
Europski sud je utvrdio da oduzimanje i zadržavanje podnositeljevog vozila koje je rezultiralo smanjenjem njegove vrijednosti, a koje su domaće vlasti odbile nadoknaditi, predstavlja miješanje države u smislu članka 1. Protokola br. 1. Takvo miješanje bilo je zakonito, te je imalo legitiman cilj u općem interesu (radi osiguranja i zaštite predmeta koji se može koristiti kao dokaz u kaznenom postupku). Iako svaka zapljena ili oduzimanje predmeta uzrokuje štetu, stvarna šteta ne bi trebala biti veća od one koja je neizbježna. Podnositeljevo vozilo je oduzeto u kontekstu kaznenog postupka, a policija ga je zadržala skoro dvije godine bez konačnog utvrđenja je li isto ukradeno.
 
Europski sud je bez razmatranja pozadinskih razloga za toliko razdoblje u kojem je vozilo podnositelja zadržano, smatrao da primarna odgovornost za kašnjenje leži na državnim tijelima. Nadalje je utvrdio da su domaći sudovi u parničnom postupku koji se vodio radi naknade štete (zbog produljenog zadržavanja vozila u neodgovarajućim uvjetima) svoju ocjenu ograničili na pitanja zakonitosti, bez ocjene proporcionalnosti te mjere i njenih učinaka na imovinska prava podnositelja.
 
U takvim okolnostima odluke domaćih sudova kojima je odbijen zahtjev za naknadu štete, nisu zadovoljile standard „pravedne ravnoteže“, pa je stoga došlo do povrede članka 1. Protokola br. 1. uz Konvenciju, a podnositelju je dosuđen iznos od 5.000,00 eura na ime neimovinske štete, te 6.100,00 eura za troškove postupka.
 
Presuda je konačna i dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice.
 
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.

Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP