Nova presuda - Tilocca protiv Hrvatske

Država je povrijedila podnositeljevo pravo na mirno uživanje vlasništva neosnovanim izricanjem zaštitne mjere u prekršajnom postupku

Dana 05. travnja 2018.g. Europski sud za ljudska prava donio je presudu u predmetu Tilocca protiv Hrvatske, u kojoj je utvrdio da je podnositelju zahtjeva povrijeđeno pravo na mirno uživanje vlasništva zajamčeno čl. 1. Protokola br. 1. uz Konvenciju.
 
Naime, carinske službe utvrdile su da je podnositelj zahtjeva prilikom ulaska na područje Republike Hrvatske kod sebe imao gotovinu u iznosu 563.000,00 eura, koji je iznos, protivno domaćim propisima, propustio prijaviti carinskim vlastima. Protiv njega je proveden prekršajni postupak u kojem je proglašen krivim, izrečena mu je novčana kazna u iznosu od 5.000,00 kn, te mu je trajno oduzet iznos od 318.500,00 eura o podrijetlu kojeg iznosa domaća tijela nisu prihvatila podnositeljeve navode i priložene dokaze. Podnositeljeva žalba protiv navedenog rješenja je odbijena, a njegova ustavna tužba odbačena.
 
Podnositelj je pred Europskim sudom prigovarao da odluka o oduzimanju iznosa od 318.500 eura nije bila opravdana, te je dovela do povrede njegovog prava na mirno uživanje vlasništva.
 
Oslanjajući se na svoju raniju praksu (izraženu u presudama Gabrić protiv Hrvatske, Boljević protiv Hrvatske i dr.), Europski sud je istaknuo kako unos gotovine na područje Republike Hrvatske nije samo po sebi zabranjeno niti kažnjivo. Osim toga, podnositelj nikada nije bio optužen za bilo kakvo kazneno djelo koje bi imalo veze s tim novcem. Jedina pogreška koju je podnositelj počinio jest to što je propustio unos novca prijaviti carinskim vlastima. Stoga oduzimanje novca u konkretnim okolnostima nije bilo razmjerno cilju zbog kojeg je takva mjera predviđena, koji je usmjeren na sprječavanje nezakonitih aktivnosti (pranja novca). Stoga je došlo do povrede prava podnositelja na mirno uživanje vlasništva.
 
Zbog utvrđene povrede podnositeljevih prava, Europski sud obvezao je Republiku Hrvatsku da podnositelju zahtjeva naknadi materijalnu štetu u iznosu koji odgovara oduzetoj svoti (318.000,00 eura). Europski sud je odbio podnositeljev zahtjev za naknadu nematerijalne štete zaključivši da samo utvrđenje povrede predstavlja dostatnu zadovoljštinu za podnositelja zahtjeva. Podnositelju su dosuđeni i troškovi postupka u ukupnom iznosu od 3.550,00 eura.
 
Ova presuda tročlanog Odbora Europskog suda konačna je danom donošenja, te stranke nemaju mogućnost istu pobijati pravnim lijekovima.
 
Presuda je dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice.
 
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.    

Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP