Nova presuda - Ramljak protiv Hrvatske

Zbog pristranosti suca postupak je bio nepošten

Dana 27. lipnja 2017. g. Europski sud za ljudska prava donio je presudu kojom je utvrdio da je gđi Milici Ramljak (dalje: tužiteljica) povrijeđeno pravo na pošteno suđenje, zbog toga što je o njezinoj tužbi odlučivao sudac čija nepristranost je bila upitna.
 
Naime, tužiteljica je pred Općinskim sudom u Sinju pokrenula parnični postupak u kojem je tražila poništenje oporuke. Prvostupanjski sud presudio je u njezinu korist, a druga strana je podnijela žalbu na tu presudu. Županijski sud u Splitu tu je žalbu prihvatio i preinačio prvostupanjsku presudu, čime je tužiteljica pravomoćno izgubila spor. Jedan od sudaca koji je donio tu drugostupanjsku odluku bio je i N.P, inače otac odvjetničkog vježbenika zaposlenog u uredu odvjetnika druge strane u postupku. Tužiteljica je podnijela reviziju Vrhovnom sudu, u kojoj je prigovorila da je sudac N.P. zbog toga bio pristran. Vrhovni sud nije dao tužiteljici za pravo, utvrdivši da N.P.-ov sin ni u kojem svojstvu nije sudjelovao u predmetnoj parnici.
 
Europski sud je, međutim, smatrao drukčije. Naime, Europski sud je utvrdio da je tužiteljica imala razloga sumnjati u pristranost tog suca, imajući u vidu da je njegov sin bio subordiniran odvjetniku druge strane. 
 
Europski sud je utvrdio da je zbog toga povrijeđeno pravo tužiteljice na pošteno suđenje, protivno čl. 6. Konvencije.
 
Za utvrđenu povredu konvencijskog prava Sud je dosudio tužiteljici pravednu naknadu u iznosu od 3,500 EUR na ime nematerijalne štete, te 850 EUR na ime troškova postupka.
 
Ova presuda još nije konačna. Ista će postati konačna ukoliko niti jedna od strana u postupku, u roku od tri mjeseca od dana objave presude ne podnese zahtjev za preispitivanje presude pred Velikim vijećem. Nakon konačnosti predmet će se nalaziti u postupku izvršenja pred Odborom ministara Vijeća Europe.
 
Ova presuda je dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice.
 
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.

Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP