Nova presuda - Ezgeta protiv Hrvatske

Presudu u podnositeljičinom predmetu nije donio domaći sud ustanovljen zakonom

Europski sud za ljudska prava je 7. rujna 2017. g. donio presudu kojom je utvrdio da je Republika Hrvatska povrijedila pravo podnositeljice gđe Ive Ezgeta na pošteno suđenje zajamčeno člankom 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (dalje: Konvencija).
 
Naime, 2000. godine podnositeljica zahtjeva umiješala se u parnični postupak na strani tužitelja koji je pred Općinskim sudom u Bujama vodio postupak radi ispravka zemljišnoknjižnog upisa. U postupku je dio ročišta vodila sudska savjetnica koja je izradila i nacrt presude.
 
Podnositeljica je pred Sudom prigovarala da je presudu u parničnom postupku protivno članku 6. Konvencije donijela sudska savjetnica, iako to prema domaćem pravu nije smjela.  
 
Sud je utvrdio da članak 6. Konvencije ne obuhvaća jedino samo postojanje „suda“ već se odnosi i na sastav suda u svakom konkretnom predmetu. Utvrdio je kako su prema tada važećem hrvatskom Zakonu o parničnom postupku sudski savjetnici bili ovlašteni u prvom stupnju provoditi parnični postupak, ocjenjivati dokaze i utvrđivati činjenice. Sudski savjetnici su bili ovlašteni provoditi postupak i predlagati sucu odluku u sporovima za isplatu novčane tražbine, ako vrijednost predmeta spora nije prelazila 50.000,00 kuna. Međutim, predmet podnositeljice zahtjeva nije ulazio u tu kategoriju s obzirom da je bila riječ o ispravku zemljišnoknjižnog upisa.
 
Sud je utvrdio da je sporni postupka vodila sudska savjetnica koja to nije bila ovlaštena prema domaćem zakonu. Stoga je utvrdio povredu članka 6. Konvencije jer presudu u domaćem postupku nije donio „zakonom ustanovljeni sud“.
 
Sud je podnositeljici dosudio iznos od 2.500,00 eura na ime neimovinske štete, kao i troškove postupka u iznosu od 2.000,00 eura.  
 
Ova presuda još nije konačna. Ista će postati konačna ukoliko niti jedna od strana u postupku u roku od tri mjeseca od dana objave presude ne podnese zahtjev za preispitivanje presude pred velikim vijećem.
 
Presuda je dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice.
 
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.    

Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP