Nova odluka - Vučina protiv Hrvatske

Slika /slike/vučina.jpg

Pogrešno navedeno ime uz objavljenu fotografiju u časopisu bez negativne konotacije, nije dovoljno ozbiljno miješanje u pravo na poštivanje privatnog života

Europski sud za ljudska prava je 31. listopada 2019. g. objavio odluku kojom je zahtjev podnositeljice Diane Vučina proglasio nedopuštenim ratione materiae na temelju čl. 35. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (dalje: Konvencija).

Naime, gđa. Vučina je prigovarala da je objavom njene fotografije u časopisu Gloria uz koju je bilo pogrešno navedeno da se na istoj nalazi supruga tadašnjeg gradonačelnika grada Splita, povrijeđeno njeno pravo na poštivanje privatnog života (čl. 8. Konvencije).

Sud je utvrdio da je svrha i kontekst u kojem je fotografija objavljena bila informirati javnost o činjenici da je održan koncert popularne glazbe te da se pogrešno objavljeno ime pored fotografije bez ikakvih negativnih konotacija ne može se smatrati dovoljno ozbiljnim miješanjem u pravo na poštovanje privatnog života podnositeljice te stoga navedeni predmet nije moguće razmatrati u smislu čl. 8. Konvencije.

Ova odluka je konačna i dostupna je na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice.

Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.Pisane vijesti