Nova odluka - Tvrdinić protiv Hrvatske

Slika /slike/crnković.jpg

Europski sud je zahtjev podnositelja odbacio kao nedopušten temeljem čl. 35. Konvencije.

Dana 23. svibnja 2023. Europski sud za ljudska prava (dalje: Europski sud) donio je, a dana 15. lipnja 2023. objavio odluku o nedopuštenosti zahtjeva podnositelja Tvrdinića koji je prigovorio nepoštenosti postupka zbog proizvoljnog odbijanja njegove tužbe, usprkos zabilježbi spora u zemljišnim knjigama.
 
Podnositelj zahtjeva je 2012. podnio tužbu protiv svojih srodnika zahtijevajući utvrđenje suvlasništva na određenoj zemljišnoj čestici, a ta činjenica je zatim upisana u zemljišne knjige (zabilježba spora). U međuvremenu, Hrvatske vode započele su postupak izvlaštenja tog zemljišta. Podnositelj je sudjelovao u tom postupku, te je naposljetku povukao svoje prigovore istaknute tijekom istog. Preostali suvlasnici zemljišta sklopili su nagodbu te su primili naknadu za izvlaštenje svojih suvlasničkih udjela na predmetnom zemljištu. Zemljište je postalo državno – javno vodno dobro u općoj uporabi. Županijski sud u Karlovcu u svibnju 2016. pravomoćno je odbio podnositeljevu tužbu zaključivši da, nakon izvlaštenja zemljišta, podnositelj više nije imao pravni interes ustrajati u deklaratornoj tužbi na utvrđenje suvlasništva, već je trebao potraživati naknadu za svoj suvlasnički dio. Stoga je podnositelj u studenom 2016. protiv srodnika i Hrvatskih voda pokrenuo postupak radi naknade štete smatrajući da je i njemu kao suvlasniku trebao pripasti odgovarajući dio naknade za izvlašteno zemljište. Navedeni postupak je u tijeku pred Općinskim sudom u Karlovcu. 
 
Europski sud je ponovio da je na domaćim sudovima tumačenje i primjena mjerodavnog domaćeg prava, a sam Sud ne može dovesti u pitanje njihove zaključke u tom pogledu osim ako su proizvoljni ili očito nerazumni. Primijetio je da su domaći sudovi iznijeli stav da je zemljišnoknjižni upis bio irelevantan zato jer podnositelj nakon izvlaštenja zemljišta više nije imao pravni interes za deklaratornom tužbom. Takav zaključak ne može se smatrati proizvoljnim ili očito nerazumnim. Nadalje, primijetio je da je podnositelj tijekom domaćeg postupka imao priliku učinkovito sudjelovati u postupku, a sve njegove pravno relevantne argumente, domaći sud je propisno ispitao.
 
Stoga je prigovor koji se tiče ishoda domaćeg postupka odbačen kao očigledno neosnovan, dok je prigovor koji se odnosi na uskratu pristupa sudu odbačen kao preuranjen zato jer je relevantni postupak u kojem potražuje iznos naknade za izvlašteno zemljište još uvijek u tijeku pred domaćim sudom.
Slijedom navedenog, Europski sud je zahtjev podnositelja odbacio kao nedopušten temeljem čl. 35. Konvencije.
 
Ova odluka je konačna, te je dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnika.
 
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.gov.hr  ili broj telefona 01/6444 600.

Pisane vijesti