Izvršenje presuda - objave akcijskih planova

Slika /slike/Council of Europe.jpg

Z. protiv Hrvatske i Juričić protiv Hrvatske

Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijske planove u predmetima Z. protiv Hrvatske (zahtjev broj 21347/21) i Juričić protiv Hrvatske (zahtjev broj 646/17). Akcijski planovi dostupni su u HUDOC EXEC bazi podataka Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe.
 

Pisane vijesti