Članak 8. - Pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života

Dokument

Adžić (br. 2) - Presuda - 2. 5. 2019.

PDF, 451kb, 25 stranica, Presude i odluke

Sadržaj

pravo na pošteno suđenje
pravo na usmenu raspravu
pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života
Haška konvencije o građansko pravnim aspektima međunarodne otmice djece
najbolji interes djeteta
vještačenje
parnični postupak
Objava

04.07.2019.

Ured zastupnika Republike Hrvatske