Sudska praksa

Sve države potpisnice Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda moraju poštivati prava i slobode zajamčene Konvencijom te moraju djelotvorno rješavati povrede tih prava na nacionalnoj razini. Europski sud za ljudska prava predstavlja supsidijarni mehanizam zaštite ljudskih prava, što znači da djeluje kao zaštitnik od povreda koje nisu ispravljene na nacionalnoj razini. 

Putem svojih presuda i odluka Europski sud tumači Konvenciju i uspostavlja konvencijske standarde zaštite ljudskih prava koji se primjenjuju na nacionalnoj razini i koje sva tijela državne vlasti trebaju primjenjivati pri obavljanju poslova iz svog djelokruga. To se u prvom redu odnosi na nacionalne sudove i sudišta koji trebaju voditi računa o sudskoj praksi Suda u vođenju postupaka i formuliranju odluka, ali i na sva ostala državna tijela koja provode postupke u kojima se odlučuje o pravima i obvezama pojedinaca te koja su dužna osigurati da politike i zakonodavstvo budu u cijelosti usklađeni s Konvencijom.

Sve presude i odluke u predmetima protiv Republike Hrvatske su obvezujuće za državu, što znači da je Republika Hrvatska dužna poduzeti sve potrebne mjere za izvršenje pojedine presude te osigurati da se takve povrede ne ponavljaju u budućnosti. 

Poznavanje i razumijevanje sudske prakse Europskog suda ukazuje se kao važan čimbenik za pravilnu primjenu Konvencije i konvencijskih standarda na nacionalnoj razini i smanjivanje broja zahtjeva protiv Republike Hrvatske pred Europskim sudom. 

Europski sud donosi svoje presude na engleskom i/ili francuskom jeziku, a Ured zastupnika prevodi i objavljuje na hrvatskom jeziku presude i odluke koje su donesene protiv Republike Hrvatske, u cilju njihovog boljeg razumijevanja na nacionalnoj razini. 

Na ovim stranicama možete pronaći prijevode presuda i odluka koje je Europski sud donio protiv Republike Hrvatske. Presude i odluke protiv Republike Hrvatske koje su objavljene na ovim stranicama možete pregledavati prema člancima Konvencije koje je Europski sud razmatrao u pojedinim predmetima ili pretraživati prema nazivu predmeta. 

Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava koristi usluge prevoditeljskih agencija kao vanjskih suradnika radi osiguranja prijevoda presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava, te lekture i pravne redakture prevedenih tekstova.

Presude i odluke koje su prevele, lektorirale i pravno uredile prevoditeljske agencije sadrže naznaku te činjenice na samom kraju teksta. U tim slučajevima Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava nije odgovoran za točnost i kvalitetu prijevoda, jezičnog izričaja i pravnog sadržaja.

Presude i odluke čije je prijevode, lekturu i pravnu redakturu provjerio Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava sadrže posebnu naznaku te činjenice na kraju prevedenog teksta.

Prijevodi presuda i odluka objavljeni na stranicama Ureda zastupnika nisu službeni tekstovi Europskog suda za ljudska prava. Službeni tekstovi presuda i odluka na engleskom i/ili francuskom jeziku, kako protiv Republike Hrvatske tako i protiv drugih država, mogu se pronaći na službenim stranicama Europskog suda putem pretraživača sudske prakse HUDOC.