Članak 8. - Pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života

Dokument

Adžić - Presuda - 12.03.2015.

PDF, 423kb, 31 stranica, Presude i odluke

Sadržaj

pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života
Haška konvencije o građansko pravnim aspektima međunarodne otmice djece
pozitivne obveze države na žurno postupanje
najbolji interes djeteta
suđenje u razumnom roku
parnični postupak
Objava

16.06.2015.

Ured zastupnika Republike Hrvatske