Članak 6. - Pravo na pošteno suđenje

Dokument

Adžić (2) - Presuda - 2. 5. 2019.

PDF, 451kb, 25 stranica, Presude i odluke

Sadržaj

pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života
Haška konvencije o građansko pravnim aspektima međunarodne otmice djece
pozitivne obveze države na žurno postupanje
najbolji interes djeteta
suđenje u razumnom roku
parnični postupak
Objava

04.07.2019.

Ured zastupnika Republike Hrvatske