Objavljen Pregled prakse Europskog suda za ljudska prava (siječanj - ožujak 2014)

Pregled najvažnijih presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava u prvom tromjesečju 2014. godine
 

Ured zastupnika RH pred Europskim sudom za ljudska prava pripremio je pregled najvažnijih presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava u prvom tromjesečju 2014. godine.

Iako presude i odluke Suda imaju obvezujući učinak samo za državu koja je tužena u konkretnom postupku pred Sudom, države stranke Konvencije pozvane su uzimati u obzir sudsku praksu Suda i kroz razmatranje zaključaka koji se mogu izvući iz presuda u kojima je utvrđena povreda Konvencije od strane neke druge države, ako isti načelan problem postoji i u njihovim pravnim sustavima.

Tematika izabranih presuda je raznolika, a odnosi se na različita prava zaštićena Konvencijom od prava na život i zabrane mučenja i nečovječnog postupanja, do prava na slobodne izbore i zabranu diskriminacije.

Sud je razmatrao postupanja različitih državnih tijela tuženih država koja su dovela do povreda, odnosno koja su ocijenjena kao sukladna Konvenciji. Tako je primjerice razmatrao postupanje policije u predmetu Shchiborshch i Kuzmina protiv Rusije; policije, državnog odvjetništva i sudova u predmetu Camekan protiv Turske, postupanje policije i državnog odvjetništva u predmetu Abdu protiv Bugarske; postupanje sudova u predmetima Karaman protiv Njemačke, Lončar protiv Bosne i Hercegovine, Tešić protiv Srbije, Gustovarac protiv Hrvatske; postupanje Ustavnog suda u predmetu Vučković i dr. protiv Srbije, postupanja upravnih tijela u predmetima Đuzel protiv Hrvatske i Biao protiv Danske, dok je sukladnost zakonskih rješenja s Konvencijom bila u fokusu predmeta Cusan i Fazzo protiv Italije, Bitto i dr. protiv Slovačke, Howald Moor protiv Švicarske, Montoya protiv Francuske, Neagu protiv Rumunjske i Kurić protiv Slovenije. U presudi Velikog vijeća O'Keeffe proti Irske Sud je utvrdio odgovornost sve tri grane vlasti u kontekstu utvrđene povrede.

Izabrane su i odluke o nedopuštenosti zahtjeva koje ukazuju na potrebu da i podnositelji zahtjeva i njihovi odvjetnici poštuju načelo supsidijarnosti (predmet Vučković i dr. protiv Srbije), šestomjesečni rok za podnošenje zahtjeva (Sokolov i dr. protiv Srbije) i svrhu podnošenja individualnog zahtjeva Sudu (Martins Alves protiv Portugala).


 

Pisane vijesti | Publikacije

Dokumenti