Objava akcijskih planova

Slika /slike/Council_of_Europe_Flags.jpg

M.H. i drugi protiv Hrvatske, H.P. i drugi protiv Hrvatske, Budimir protiv Hrvatske i Žic protiv Hrvatske

Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijske planove u predmetima M.H. i drugi protiv Hrvatske (brojevi zahtjeva 15670/18 i 43115/18), H.P. i drugi protiv Hrvatske (broj zahtjeva 58282/19), Budimir protiv Hrvatske (broj zahtjeva 44691/14) te Žic protiv Hrvatske (broj zahtjeva 54115/15). Akcijski planovi dostupni su u HUDOC EXEC bazi podataka Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe.

Pisane vijesti