Nove presude - Ladan protiv Hrvatske i Bošnjak protiv Hrvatske

Slika /slike/muršić ulemek.jpg

Povrede ljudskih prava zbog neodgovarajućih zatvorskih uvjeta i zbog predugog trajanja postupaka za naknadu štete

Dana 11. svibnja 2023. Europski sud za ljudska prava (dalje: Europski sud) objavio je dvije presude u kojima je utvrdio povrede ljudskih prava zajamčene Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (dalje: Konvencija) vezano uz prava zatvorenika na odgovarajuće zatvorske uvjete i prava na ostvarenje naknade zbog boravka u neodgovarajućim uvjetima.

U predmetu Ladan Europski sud je, primijenivši praksu razvijenu u predmetima Muršić protiv Hrvatske i Ulemek protiv Hrvatske, utvrdio da je podnositelju zahtjeva povrijeđen čl. 3. Konvencije u dijelu koji se odnosi na ponižavajuće postupanje zbog boravka u neodgovarajućim uvjetima u Zatvoru u Zagrebu u razdoblju od 5 godina i 8 mjeseci. Nadalje, podnositelju je povrijeđeno pravo na suđenje u razumnom roku zajamčeno čl. 6. Konvencije zbog prekomjernog trajanja parničnog postupka koji se vodi radi naknade štete zbog neodgovarajućih uvjeta u kojima je isti boravio tijekom izdržavanja kazne zatvora, a taj postupak još nije pravomoćno okončan pred domaćim sudovima. Naposljetku, podnositelju je povrijeđeno i pravo na učinkovito pravno sredstvo zajamčeno čl. 13. Konvencije jer sudac izvršenja nikada nije odlučio o njegovoj pritužbi zbog neodgovarajućih uvjeta zatvora, te zbog predugog trajanja parničnog postupka što je njegovu tužbu radi naknade štete učinio nedjelotvornom

Europski sud je podnositelju Ladanu dosudio ukupno 16.300 eura naknade za nematerijalnu štetu i 250 eura naknade za izdatke i troškove postupka.

U predmetu Bošnjak, Europski sud je primijetio da je u veljači 2023. Ustavni sud RH usvojio podnositeljevu ustavnu tužbu zbog neodgovarajućih zatvorskih uvjeta, te je ukinuo presude domaćih sudova koji su odbili njegov tužbeni zahtjev. Premda je domaći postupak radi naknade štete u tijeku, Europski sud nije prihvatio prigovor preuranjenosti zahtjeva jer konkretni postupak traje od 2014., a kako je još 2020. na domaćoj razini utvrđena povreda prava na suđenje u razumnom roku, od podnositelja se ne može zahtijevati da dodatno čeka na ishod tog građanskog postupka. Stoga je Europski sud utvrdio povredu čl. 3. Konvencije zbog neodgovarajućih zatvorskih uvjeta u zatvorima u Zagrebu i Zadru i čl. 13. Konvencije zbog neučinkovitosti pravnog sredstva. Preostale prigovore podnositelja koji se odnose na nedostatak potrebne medicinske skrbi u oba zatvora, kao i na prenapučenost Zatvora u Zadru u razdoblju između 8. listopada i 29. studenoga 2013., Sud je odbacio kao očigledno neosnovane.

Slijedom navedenog, podnositelju Bošnjaku je dosuđeno 2.500 eura naknade za nematerijalnu štetu i 1.063 eura naknade za izdatke i troškove postupka.

Ove presude su konačne, te su dostupne na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljene na web stranici Ureda zastupnika.

Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.gov.hr  ili broj telefona 01/6444 600.

Pisane vijesti