Nove presude - Gogić protiv Hrvatske, C protiv Hrvatske i Puljić protiv Hrvatske

Slika /slike/jureša i šare.jpg

Povreda prava na pošteno suđenje košarkašu i povreda prava djeteta na obiteljski život

Europski sud za ljudska prava je 8. listopada 2020. g. objavio tri presude kojima je utvrdio povredu prava na pošteno suđenje i povredu prava djeteta na poštivanje njegovog obiteljskog života.
 
U presudi Gogić protiv RH, Europski sud je utvrdio da je podnositelju g. Ivanu Gogiću povrijeđeno pravo na pošteno suđenje jer nije meritorno odlučeno o njegovom zahtjevu za isplatu naknade za igranje košarke.
 
Naime, Hrvatski košarkaški savez (dalje u tekstu: HKS) je donio odluku o raskidu ugovora o igranju košarke između podnositelja i njegovog košarkaškog kluba (dalje u tekstu: Klub) i naložio Klubu da isplati podnositelju naknadu za igranje u iznosu od 14.500 EUR.
 
U naknadnim sudskim postupcima koje je podnositelj pokrenuo, Županijski sud u Zagrebu je odbacio njegovu tužbu radi isplate naknade za igranje jer je smatrao da već postoji odluka HKS-a koja je arbitražni pravorijek i koju je podnositelj trebao ovršiti. Međutim, Vrhovni sud RH je ukinuo rješenje o ovrsi jer je smatrao da odluka HKS-a nije ovršna isprava već da je podnositelj trebao u parničnom postupku radi isplate, ishoditi meritornu sudsku odluku.
 
Europski sud je utvrdio da je podnositelju povrijeđeno pravo na pristup sudu jer nije meritorno odlučeno o njegovom zahtjevu da mu Klub isplati naknadu za igranje košarke. Naveo je da su domaći sudovi napravili niz propusta i stvorili pravnu nesigurnost te da podnositelj ne može snositi posljedice zbog takvih sudskih pogrešaka.
 
Sud nije posebno ispitivao prigovor podnositelja da mu je povrijeđeno pravo na mirno uživanje vlasništva budući je taj prigovor ispitivao u okviru povrede čl. 6.1. Konvencije

Budući je Sud utvrdio da je došlo do povrede čl. 6. st. 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda dosudio je podnositelju zahtjeva iznos od 16.555,62 EUR na ime imovinske štete, iznos od 6.000,00 EUR na ime neimovinske štete kao i iznos od 6.560,60 EUR na ime troškova.
 
U presudi C protiv RH, Europski sud je utvrdio da je djetetu povrijeđeno pravo na poštovanje njegovog obiteljskog života u postupku odlučivanja o roditeljskoj skrbi i naknadnoj ovrsi.
 
Zahtjev Europskom sudu je podnijela djetetova majka u njegovo ime. Prigovarala je da su domaći sudovi bez prijelaznog razdoblja adaptacije i  protivno najboljem interesu djeteta, izmijenili odluku o roditeljskoj skrbi na način da će ono živjeti sa ocem iako je od svog rođenja živjelo sa majkom.
 
Europski sud je utvrdio da, protivno važećim domaćim propisima i međunarodnim pravnim standardima, tijekom sudskog postupka djetetu nije imenovan posebni skrbnik radi zaštite njegovih interesa te da dijete nikada nije saslušano pred nadležnim tijelima. Budući su takvi propusti nepovratno potkopali postupak donošenje sudske odluke, Europski sud je utvrdio da je djetetu povrijeđeno njegovo pravo na poštiovanje obiteljskog života.
 
Sud je utvrdivši povredu čl. 8. Konvencije podnositelju zahtjeva dosudio iznos od 7.500,00 EUR na ime neimovinske štete kao i iznos od 2.080,00 EUR na ime troškova.
 
U presudi Puljić protiv RH, Sud je utvrdio da je povrijeđeno pravo podnositelja zahtjeva g. Puljića na pošteno suđenje, jer tijekom kaznenog postupka koji se vodio protiv njega nije imao mogućnost ispitati svjedoka optužbe.
 
Naime, nakon što je državno odvjetništvo odustalo od prijedloga za saslušanjem svjedoka, podnositelj zahtjeva zatražio je da se isti ispita, međutim domaći sud njegov je prijedlog odbio.
 
Sud je utvrdio da prvostupanjski sud nije pružio dobar razlog za ne pozivanje svjedoka na raspravu, iako njegov iskaz tijekom postupka nije predstavljao odlučujući dokaz. Obzirom da podnositelj zahtjeva ni njegov branitelj tijekom niti jedne faze postupka nisu imali mogućnost ispitati predmetnog svjedoka, iako se tog prava nisu odrekli, a uzimajući u obzir važnost iskaza tog svjedoka, Sud je zaključio da nije bilo dovoljno uravnotežujućih čimbenika koji bi kompenzirali nedostatke s kojima se obrana susrela tijekom postupka.
 
Stoga je Sud utvrdio da je došlo do povrede prava podnositelja na pošteno suđenje, te mu je dosudio 1.500,00 EUR na ime nematerijalne štete i 2.920,00 EUR na ime troškova.
 
Presuda Puljić protiv RH je konačna, dok presude Gogić protiv RH i C protiv RH nisu konačne, te su dostupne na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda na hrvatski jezik, bit će dostupne na web stranici Ureda zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava.
 
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.

Pisane vijesti