Nove odluke - Nijemčević protiv Hrvatske, Majcan protiv Hrvatske, Krstanović protiv Hrvatske

Tri odluke u korist Republike Hrvatske

Europski sud za ljudska prava donio je dana 4. i 11. listopada 2018. godine tri odluke u korist Republike Hrvatske, u kojima je utvrdio da zahtjevi (tužbe) podnositelja nisu dopušteni (predmeti Nijemčević protiv RH i Majcan protiv RH), odnosno u kojoj je utvrdio da predmet treba obrisati s liste predmeta (Krstanović protiv RH).
 
U predmetu Nijemčević protiv Republike podnositelj se žalio zbog nemogućnosti pristupa sudu. Tvrdio da su mu hrvatski sudovi odbacili tužbu radi naknade štete zbog nastupa zastare, bez ulaženja u meritum spora. Europski sud utvrdio je da su zakonske odredbe koje propisuju rokove zastare, kao i mjerodavna sudska praksa hrvatskih sudova u vezi zastare, podnositelju morali biti jasni i predvidljivi u vrijeme kada se zbio štetni događaj (uništenje podnositeljeve kuće i krađa inventara). Zbog toga je Europski sud odbacio podnositeljev zahtjev kao očigledno neosnovan.
 
U predmetu Majcan protiv Hrvatske podnositelj je prigovarao da mu je Republika Hrvatska povrijedila pravo vlasništva, zbog toga što su hrvatski sudovi odbili njegovu tužbu radi utvrđenja prava vlasništva dosjelošću. Europski sud je utvrdio da nema razloga sumnjati u način na koju su hrvatski sudovi računali rokove za dosjelost u podnositeljevom slučaju, zbog čega je utvrdio da se podnositelj ne može pozivati na povredu prava vlasništva temeljem Konvencije.
 
Konačno, u predmetu Krstanović protiv Hrvatske, podnositelj zahtjeva, hrvatski branitelj, prigovarao je da je diskriminiran zbog toga što Ministarstvo branitelja nije htjelo razmotriti njegov zahtjev za priznanje statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida temeljem dijagnosticiranog PTSP-a. Njegov zahtjev je naime odbačen zbog toga što je bio podnesen nakon proteka zakonskog roka. Europski sud je utvrdio da je sporni zakon u međuvremenu promijenjen, te da je podnositelj sada slobodan podnijeti novi zahtjev nadležnom tijelu. Također, budući da podnositelj nije tražio pravičnu novčanu naknadu od Europskog suda, taj je sud utvrdio da interesi ljudskih prava ne zahtijevaju daljnje razmatranje ovog predmeta.   
 
Ove odluke su konačne te protiv njih nije dopušteno niti jedno pravno sredstvo. Dostupne su na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljene na web stranici Ureda zastupnice.
 
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.

Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP