Nova presuda - Narodni list d.d. protiv Hrvatske

Država je povrijedila pravo Narodnog lista d.d. na slobodu izražavanja

Dana 8. studenog 2018. g. Europski sud za ljudska prava (dalje u tekstu: Sud) je u predmetu Narodni list d.d. protiv Hrvatske presudio da je Republika Hrvatska povrijedila pravo podnositelja, izdavača tjednika, Narodni list d.d. iz Zadra, na slobodu izražavanja zajamčenu člankom 10. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.
 
Naime, Narodni list je u listopadu 2008. objavio članak pod naslovom „Suca B. treba prikovati na stup sramote“ u kojem je kritizirao suca Županijskog suda u Zadru. Nakon toga, imenovani sudac tražio je list da objavi ispriku, što je tjednik odbio. Sudac je stoga protiv Narodnog lista d.d. pokrenuo parnični postupak radi naknade štete zbog povrede prava osobnosti. Narodni list je u tom postupku, u biti, tvrdio da sloboda izražavanja dopušta i grublje izražavanje. Općinski sud u Benkovcu i Županijski sud u Splitu pravomoćno su sucu dosudili naknadu štete od 50.000,00 kuna, kao i troškove postupka.
 
Sud je u svojoj presudi odlučio da je naknada štete koju je Narodni list d.d. bio dužan platiti predstavljala miješanje u njegovu slobodu izražavanja, ali da je ta mjera bila zakonita i imala legitiman cilj, tj. težila je zaštiti ugleda suca B. Međutim, Sud je također utvrdio da takva mjera nije bila nužna u demokratskom društvu.  Sud je utvrdio da mediji imaju osobito važnu ulogu u demokratskom društvu i istaknuo visok stupanj zaštite koji se pruža slobodi izražavanja. Suci mogu osobno biti kritizirani u okviru dopuštenih granica, a kada djeluju u službenom svojstvu mogu biti predmet šire kritike od kritike kojoj se mogu izložiti obični građani. Sud je utvrdio da se predmetni članak odnosio na pitanja od javnog interesa, te iako je sadržavao ozbiljne kritike, pretjerivanja i oštre metafore, Sud nije smatrao da je članak bio uvredljiv. Napomenuo je da sarkastični navodi načelno nisu nespojivi sa slobodom izražavanja. Uzimajući sve navedeno u obzir, Sud je smatrao da je dosuđena naknada štete bila nerazmjerna težini povrede ugleda suca. Stoga je presudio da je država povrijedila pravo Narodnog lista.
 
Sud je Narodnom listu d.d. dosudio iznos od 5.000,00 eura na ime neimovinske štete.   
 
Ova presuda još nije konačna. Postat će konačna ukoliko niti jedna od strana u postupku u roku od tri mjeseca od dana objave presude ne podnese zahtjev za preispitivanje presude pred Velikim vijećem.

Presuda je dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice (www.vlada.hr/ured-zastupnika).

Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.

Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP