Nova presuda - Mraović protiv Hrvatske

Slika /slike/hodzic.jpg

Nema povrede prava na pošteno suđenje u predmetu „ličkog rukovanja“

Dana 14. svibnja 2020. Europski sud za ljudska prava (dalje u tekstu: Sud) je u predmetu Mraović protiv Hrvatske presudio da Republika Hrvatska nije povrijedila pravo podnositelja zahtjeva na pošteno suđenje zajamčeno člankom 6. stavkom 1. Konvencije.

Naime, tijekom kaznenog postupka protiv podnositelja zahtjeva zbog kaznenog djela silovanja, Županijski sud u Gospiću je na zahtjev podnositelja isključio javnost iz postupka. Tijekom ponovljenog suđenja, podnositelj zahtjeva je u dva navrata zatražio da se provede javna glavna rasprava, međutim domaći sudovi (Županijski sud u Rijeci i Vrhovni sud Republike Hrvatske) su njegove zahtjeve odbili.

Sud je utvrdio da je odluka Županijskog suda u Rijeci o isključenju javnosti, koja je naknadno potvrđena od strane Vrhovnog suda, utemeljena na odredbama Zakona o kaznenom postupku i imala je za cilj zaštitu privatnog života žrtve. Istaknuo je da je objava presude bila javna i prenesena putem brojnih medija što je omogućilo kontrolu javnosti nad radom pravosuđa. Iako je I.J. u nekoliko navrata dala svoje izjave novinarima, Sud je ocijenio da navedeno nije oslobodilo državu pozitivne obveze na zaštitu njene privatnosti i zaštitu od sekundarne viktimizacije. Sud je posebno naglasio da je zaštita dostojanstva i integriteta žrtve, kao i zaštita od njenog daljnjeg sramoćenja i stigmatizacije bila omogućena jedino isključenjem javnosti tijekom cijelog postupka, a ne samo iz jednog njegovog dijela.

Slijedom navedenog, a uzimajući u obzir ozbiljnost i narav optužbi, Sud je utvrdio da odluke domaćih sudova o isključenju javnosti iz kaznenog postupka radi zaštite privatnog života žrtve silovanja nisu bile nespojive s pravom podnositelja zahtjeva na javno suđenje.

Ova presuda još nije konačna. Postati će konačna ukoliko niti jedna od strana u postupku u roku od tri mjeseca od dana objave presude ne podnese zahtjev za preispitivanje presude pred Velikim vijećem.
 
Presuda je dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice (www.vlada.hr/ured-zastupnika).
 
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.                                                                           

Pisane vijesti