Nova presuda ESLJP - Golubović protiv RH

Povreda prava na nepristranost suda radi odlučivanja istog suca u dva povezana postupka
 

Europski sud za ljudska prava donio je dana 27. studenog 2012. g. presudu u predmetu Golubović protiv Hrvatske u kojoj je utvrdio povredu prava na nepristranost suda (čl. 6. st. 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda).

Podnositelj zahtjeva je na Filozofskom fakultetu (dalje u tekstu: Fakultet) radio kao profesor filozofije. Tijekom 1994. g. Fakultet je suspendirao podnositelja s posla na razdoblje od 6 mjeseci. Tijekom 1995. g. Fakultet je podnositelju otkazao radni odnos. Podnositelj je protiv tih odluka Fakulteta pred domaćim sudovima vodio dva odvojena građanska postupka.

U postupku pred Europskim sudom podnositelj je prigovarao da je žalbeni sud koji je odlučivao o njegovoj žalbi bio pristran, jer je isti sudac i odlučivao o njegovoj žalbi, i sudio u drugom povezanom postupku vezano uz otkaz njegovog radnog odnosa. Unatoč tome, taj sudac nije tražio izuzeće iz odlučivanja o žalbi podnositelja niti je obavijestio predsjednika žalbenog suda da je odlučivao o tužbi podnositelja u drugom činjenično i pravno povezanom postupku kojeg je podnositelj vodio.

Sud je istaknuo da je podnositelj imao osnove sumnjati u nepristranost žalbenog suda jer je sudac koji je sudjelovao u oba postupka već imao oformljeno mišljenje o predmetu podnositelja. Navedeno predstavlja povredu podnositeljevog prava na nepristranost suda.

Sud je također presudio i da podnositelju nije povrijeđeno pravo na suđenje u razumnom roku (čl. 6. st. 1. Konvencije) i pravo na zaštitu od diskriminacije (čl. 14. Konvencije i čl. 1. Protokola br. 12. uz Konvenciju).
Podnositelju je dosuđena naknada nematerijalne štete u iznosu od 3.000,00 EUR-a kao i naknada za troškove i izdatke u iznosu od 3.000,00 EUR-a.


Ova presuda još nije konačna. Ista će postati konačna ukoliko niti jedna od stana u postupku, u roku od tri mjeseca od dana objave presude, ne podnese zahtjev za preispitivanje presude pred Velikim vijećem. Nakon konačnosti predmet će se nalaziti u postupku izvršenja pred Odborom ministara Vijeća Europe.

Ova je presuda dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku. Ista će biti prevedena na hrvatski jezik te objavljena na web stranici Ureda zastupnice (www.vlada.hr/ured-zastupnika) te tako dostupna javnosti.


Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP