Nova odluka – Spreicer protiv Hrvatske

odbitak primitka odluke o otkazu radnog odnosa

Dana 14. lipnja 2018. godine Europski sud za ljudska prava proglasio je nedopuštenim zahtjev (tužbu) podnositelja g. Spreicera protiv Republike Hrvatske. Podnositelj zahtjeva prigovarao je u smislu čl. 6. § 1. Konvencije navodeći da mu je povrijeđeno pravo na pristup sudu zbog toga što su domaći sudovi donijeli odluku kojom su odbacili njegovu tužbu, radi pobijanja odluke o prestanku radnog odnosa, jer je podnesena izvan roka. Naime, utvrđeno je da je rok za podnošenje zahtjeva za zaštitu prava iz radnog odnosa počeo teći od saznanja za odluku o otkazu, a ne od kasnijeg datuma, kada ju je zaista i zaprimio.
 
Europski sud za ljudska prava je naveo da ne može zanemariti činjenicu da je podnositelj odbio primitak odluke o otkazu radnog odnosa kada mu je istu poslodavac pokušao uručiti, riskirajući tako protek roka za traženje sudske zaštite, dok s druge nije našao nikakve posebne okolnosti koje bi opravdale njegovo odbijanje preuzimanja te odluke.
 
U odnosu na podnositeljev prigovor da je Vrhovni sud RH svoju odluku utemeljio isključivo na iskazu jednog svjedoka koji je bio zaposlenik tuženog poduzeća, Europski sud je ponovio da je zadatak domaćih sudova ocijeniti izvedene dokaze, a njegov zadatak je da te odluke preispita u kontekstu Europske konvencije.
 
Slijedom iznesenog, bez obzira na vrijeme koje je bilo potrebno domaćim sudovima da odluče o pitanjima dopuštenosti podnositeljeve tužbe, Europski sud je smatrao da način na koji je odlučeno o procesnom zahtjevu za traženje sudske zaštite prema Zakona o radu, nije umanjio samu bit podnositeljeva prava na pristup sudu. Stoga je Europski sud zahtjev podnositelja odbacio kao nedopušten, smatrajući ga očigledno neosnovanim sukladno članku 35. stavku 3. (a) Konvencije.
 
Ova odluka je dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnika Republike Hrvatske
 
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.

Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP