Izmjene i dopune Poslovnika Europskog suda za ljudska prava

Slika /slike/poslovnik.jpg
Dana 3. lipnja 2019. godine stupile su na snagu izmjene i dopune Poslovnika Europskog suda za ljudska prava, usvojene na plenarnim sjednicama Suda od 19. rujna 2016. i 3. lipnja 2019. godine.

Izmjene su nastale kao posljedica stupanja na snagu Protokola br. 16 uz Konvenciju prema kojem Europski sud, na zahtjev najviših nacionalnih sudova zemalja koje su ratificirale ovaj Protokol, daje savjetodavna mišljenja koja se odnose na tumačenje ili primjenu prava Konvencije. Protokol su do sada ratificirale sljedeće države: Albanija, Andora, Armenija, Estonija, Finska, Francuska, Gruzija, Grčka, Litva, Nizozemska, San Marino, Slovenija i Ukrajina. 

U Poslovniku su izmijenjene postojeće odredbe (pravila 1, 24, 29, 34 i 44), i dodane nove (pravila 91 do 95) u kojima je opisan način provođenja postupka radi davanja savjetodavnih mišljenja.

Pored izmjena i dopuna koje se odnose na Protokol br. 16. uz Konvenciju, izmjene se odnose i na razdoblje na koje se imenuju ad hoc suci, koje je produljeno s dvije na četiri godine (pravilo 29).

Poslovnik je dostupan na naslovnici web stranice pod rubrikom "Ključni dokumenti", a možete ga pogledati i ovdje.

Pisane vijesti | Obavijesti