Analize presuda Žaja protiv Hrvatske te Lopac i drugi protiv Hrvatske

Slika /slike/žaja i lopac.jpg
Ured zastupnika pripremio je dvije nove analize koje se tiču povrede konvencijskih prava u kontekstu carinskih postupaka. U presudi Žaja protiv Hrvatske, Europski sud je utvrdio da su neujednačen prijevod i nedosljedno tumačenje odredbe iz Konvencije o privremenom uvozu (Istanbulske Konvencije) uzrokovali povredu načela nullum crimen sine lege, dok je u presudi Lopac i drugi protiv Hrvatske utvrdio da je osim povrede navedenog načela došlo i do povrede prava vlasništva. Analize su dostupne u rubrici Sudska praksa pod odgovarajućim člancima Konvencije, te u rubrici Analize presuda i odluka protiv Republike Hrvatske.

Pisane vijesti