Kako podnijeti zahtjev

Zahtjev Sudu može se podnijeti u obliku pojedinačnog zahtjeva ili zajedničkog zahtjeva.

Sud razmatra zahtjeve koji su mu podneseni kao sudac pojedinac, u odboru od tri suca, u vijeću od sedam sudaca ili u velikom vijeću od sedamnaest sudaca (vidi ovdje). Od lipnja 2017. Sud je izmijenio pravila postupanja u postupku pred sucem pojedincem u pogledu obrazlaganja odluka o nedopuštenosti.

Sud ne može razmatrati sve vrste pritužbi. Njegova je nadležnost ograničena uvjetima dopuštenosti navedenim u Konvenciji, koji određuju tko se može žaliti, kada i u vezi čega. Sud više od 90% zahtjeva koje razmotri proglasi nedopuštenima. 

Nakon što je podnesen zahtjev Sudu, Sud će ispitati je li zahtjev dopušten sukladno sljedećim uvjetima:

  • jesu li iscrpljena domaća pravna sredstva;
  • je li zahtjev podnesen u roku od šest mjeseci od donošenja konačne nacionalne odluke, odnosno u roku od četiri mjeseca ako je konačna nacionalna odluka donesena nakon 1. veljače 2022.;
  • odnosi li se prigovor na povredu Konvencije;
  • je li podnositelj zahtjeva pretrpio značajnu štetu.

Za podatke o ovim uvjetima, kao i načinu podnošenja zahtjeva možete se obratiti odvjetniku ili proučiti upute za ispunjavanje obrasca zahtjeva Vodič o kriterijima dopuštenosti koji su preuzeti sa stranica Suda.

Zahtjev možete podnijeti isključivo izravno Sudu i to putem pošte (ne telefonom). To znači da papirnati primjerak obrasca zahtjeva s originalnim potpisima podnositelja i/ili opunomoćenog zastupnika morate poslati poštom. Obrazac zahtjeva primljen putem telefaksa ne smatra se potpunim zahtjevom, s obzirom da Sud mora primiti original potpisanog obrasca zahtjeva.

Zahtjevi se podnose na obrascu zahtjeva koji možete preuzeti na stranicama Suda

Vaš će predmet biti razmatran besplatno. Bit ćete odmah obaviješteni o svakoj odluci koju Sud donese u Vašem predmetu.

Za više informacija o ovlastima zastupnice i njezinog Ureda tijekom postupka pred Sudom pogledajte rubriku O Uredu.

Nakon što je ispitao osnovanost zahtjeva, Sud donosi presudu. Postoje dvije vrste presuda koje Sud može donijeti:

  • presudu kojom se utvrđuje povreda Konvencije ili
  • presudu kojom se utvrđuje kako do povrede Konvencije nije došlo.

U razdoblju od tri mjeseca nakon dana donošenja presude vijeća, svaka od stranaka u postupku pred Sudom ovlaštena je podnijeti zahtjev za preispitivanjem predmeta. Postupajući po zahtjevu za preispitivanjem predmeta, Sud može zahtjev odbiti ukoliko ustanovi kako nisu ispunjeni uvjeti iz čl. 43. Konvencije. U suprotnom, ukoliko ustanovi kako su navedeni uvjeti ispunjeni, Sud će usvojiti zahtjev i uputiti predmet velikom vijeću na postupanje. Veliko vijeće o zahtjevu odlučuje presudom koja je konačna.

Nakon što je donesena konačna presuda u postupku pred Sudom, spis se dostavlja Odboru ministara koji nadzire njezino izvršenje. Država članica za koju je Sud ustanovio kako je prouzročila povredu Konvencije dužna je ispuniti obveze iz presude kojom je to utvrđeno. Obveze se mogu sastojati od:
  • isplate novčane naknade podnositelju zahtjeva,
  • usvajanja općih mjera (npr. izmjene i dopune zakonodavstva) te
  • usvajanja pojedinačnih mjera (npr. ponavljanje postupka pred domaćim tijelom).

Odbor ministara će ispitati je li način na koji država članica ispunjava obveze iz presude zadovoljavajući ili nije. 
 
Shematski prikaz postupka pred Sudom pogledajte ovdje.