Poslovnik Europskog suda za ljudska prava

Europski sud za ljudska prava donosi svoj poslovnik kojim se preciznije uređuju pravila postupanja pred tim Sudom.

Poslovnik sadrži:

  • odredbe o ustrojstvu i radu Suda,
  • odredbe o pokretanju postupka i obaveznom sadržaju zahtjeva te
  • detaljne odredbe o svakom stadiju postupka pred Sudom, sukladno Konvenciji. 


Ured zastupnika redovito prevodi izmjene i dopune Poslovnika Europskog suda i objavljuje pročišćeni tekst na svojim stranicama.