Objavljen prijevod vodiča kroz članak 4. Protokola br. 7. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - Pravo da se ne bude dva puta suđen ili kažnjen u istoj stvari

Slika /slike/palešćak.jpg
Na stranicama Ureda zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava objavljen je prijevod Vodiča kroz članak 4. Protokola br. 7 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Vodič je pripremilo Tajništvo Suda, a prijevod je osiguran u okviru projekta „Promicanje vladavine prava i temeljnih prava kroz kvalitetno učenje na daljinu u hrvatskom pravosuđu“ u kojem je Ured zastupnika partner Pravosudnoj akademiji i Vijeću Europe. Projekt se financira iz Instrumenta tehničke podrške Glavne uprave Europske komisije za potporu strukturnim reformama.

Vodič sadrži opsežan i detaljan prikaz prakse Europskog suda za ljudska prava u primjeni načela ne bis in idem.

Izvorni tekst Vodiča na engleskom i francuskom jeziku moguće je pronaći na stranicama Suda (www.echr.ceo.int)

 

Pisane vijesti