Objava akcijskih izvješća

Slika /slike/Council_of_Europe_Flags.jpg

Izvršenje presuda - objava akcijskih izvješća u predmetima Dragan Kovačević protiv Hrvatske i Štefek protiv Hrvatske

Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijska izvješća u predmetima Dragan Kovačević protiv Hrvatske (broj zahtjeva 49281/15) i Štefek protiv Hrvatske (broj zahtjeva 65173/17). Akcijska izvješća dostupna su u HUDOC EXEC bazi podataka Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava, Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe.

Pisane vijesti