Nove presude i odluke protiv Hrvatske

Slika /slike/više presuda.jpg

Nove presude i odluke Europskog suda za ljudska prava u više predmeta protiv Republike Hrvatske (Lopac i dr., Šarić, Sokolov, Vukelić i dr. i Faval d.o.o.)


Dana 10. listopada 2019. Europski sud za ljudska prava objavio je 1 presudu, 2 odluke o nedopuštenosti zahtjeva (tužbe) i 2 odluke o brisanju zahtjeva s liste predmeta u hrvatskim predmetima.  

U predmetima g. Lopca, g. Poščića, i g. Kamenjaševića koji su prigovarali povredi prava na mirno uživanje vlasništva (čl.1. Protokola br.1 uz Konvenciju) jer im naloženo platiti carinski dug zbog neispunjavanja uvjeta za privremeni uvoz vozila/ plovila u RH, te u predmetu g. Zjakića koji je prigovarao da su carinska uprava i upravni sud pogrešno tumačili članak 5. Priloga C Istanbulske konvencije, Europski sud je ponovio stajalište već utvrđeno u predmetu Žaja, a to je  da su nadležna tijela različito tumačila čl. 5. Priloga C Istanbulske konvencije što je rezultiralo nedosljednom primjenom tog članka, važnog za oslobođenje od plaćanja carina. Budući da miješanje domaćih tijela u pravo na mirno uživanje prava vlasništva nije zadovoljilo kriterij predvidljivosti, Europski sud je utvrdio povrede članka 1. Pr.br. 1 uz Konvenciju i čl. 7. Konvencije.
Podnositeljeve zahtjeve za naknadom materijalne i nematerijalne štete Europski sud je odbio jer imaju mogućnosti ponoviti postupak pred domaćim tijelima.

U predmetu Vukelić i dr., podnositelji su prigovarali navodnoj pristranosti suca Općinskog suda u Klanjcu jer je isti bio srodnik suprotne strane u parničnom postupku (djeca od dva bratića). Sud je njihov zahtjev proglasio očigledno neosnovanim i odbacio ga jer nisu objasnili kako su tek u žalbenoj fazi postupka saznali za srodstvo suca i stranke, iako je parnični postupak dugo trajao i vođen je na malom sudu u malom mjestu, a nisu niti ukazali na druge okolnosti zbog kojih bi sučeva nepristranost bila upitna. Dodatno, Sud je primijetio kako podnositelji nekoliko godina kasnije u novom postupku između istih stranaka nisu prigovorili sučevoj nepristranosti. 

G. Šarić prigovarao je jer mu je Republika Hrvatska povrijedila pravo na mirno uživanje vlasništva (čl.1. Protokola br.1uz Konvenciju) zbog ne vraćanja sudskih troškova koje je uplatio u državni proračun s naslova izgubljenog sudskog spora protiv države. Sud je utvrdio da hrvatski propisi omogućuju podnositelju traženje povrata navedenih troškova, te je odbio njegov zahtjev zbog neiscrpljivanja domaćih pravnih sredstava. 
 
Zahtjev g. Sokolova Europski sud je brisao s liste predmeta jer je su mu hrvatska tijela nakon odbijanja prvotnog zahtjeva za izdavanje poslovne dozvole, usvojila naknadni zahtjev i izdala dozvolu, a sve to prije njegovog podnošenja zahtjeva Europskom sudu. Vezano za samu bit njegovog zahtjeva, Sud je uzeo u obzir izmjene zakonodavstva i promjenu sudske prakse u RH nastalu u izvršenju presuda Hrdalo i Maravić Markeš, zbog čega je smatrao kako interesi poštovanja ljudskih prava ne traže dodatno ispitivanje zahtjeva.

I u predmetu Faval d.o.o. protiv Hrvatske Europski sud je brisao zahtjev s liste predmeta Suda. Naime, podnositelj je brisan iz sudskog registra nakon stečajnog postupka, te se ni stečajni upravitelj nije odazvao na poziv Europskog suda, iz čega je sud zaključio da više nije opravdano nastaviti s daljnjim ispitivanjem zahtjeva, a nisu postojale nikakve posebne okolnosti koje bi zahtijevale daljnje razmatranje predmeta.

Presuda i odluke o nedopuštenosti zahtjeva i brisanju s liste predmeta su konačne i dostupne na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljene na web stranici Ureda zastupnice (https://uredzastupnika.gov.hr) u rubrici Sudska praksa.

Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.
 

Pisane vijesti