Nova presuda - Džinić protiv Hrvatske

Blokadom imovine do povrede ljudskih prava

Dana 17. svibnja 2016. g. Europski sud za ljudska prava donio je presudu kojom je utvrdio da je g. Antunu Džiniću (dalje: tužitelj) povrijeđeno pravo na mirno uživanje prava vlasništva.
 
Naime, u okviru kaznenog postupka protiv tužitelja, Županijski sud u Vukovaru je na prijedlog državnog odvjetništva donio privremenu mjeru kojom je tužitelju blokirao nepokretnu imovinu, točnije zabranio mu je raspolagati nepokretnom imovinom sve do odluke o njegovoj kaznenoj odgovornosti. Ta odluka je donesena kako bi se, u slučaju tužiteljeve osude, iz te imovine naplatila protupravna imovinska korist stečena kaznenim djelom.
 
Europski sud je utvrdio da je tužitelj u nekoliko navrata domaćim sudovima argumentirano prigovarao da vrijednost blokirane imovine višestruko prelazi visinu protupravne imovinskge koristi za koju ga se tereti. Pritom je tužitelj tražio da se blokada ograniči samo na jedan dio prvotno blokirane imovine, i to dio koji svojom vrijednošću odgovara visini protupravne imovinske koristi. Međutim, Županijski sud u Vukovaru i Vrhovni sud Republike Hrvatske te su argumente odbacili, bez da su ozbiljnije razmotrili podnositeljeve prigovore i dokaze kojima ih je potkrijepio.
 
Takvim propustom hrvatskih sudova tužitelju je povrijeđeno pravo na mirno uživanje prava vlasništva, zaštićeno čl. 1. Protokolom 1. uz Konvenciju.
 
Za utvrđenu povredu konvencijskog prava Sud je dosudio tužitelju pravednu naknadu u iznosu od 2.000,00 EUR na ime nematerijalne štete, te troškove postupka u iznosu od 850,00  EUR-a.
 
Ova presuda još nije konačna. Ista će postati konačna ukoliko niti jedna od strana u postupku, u roku od tri mjeseca od dana objave presude ne podnese zahtjev za preispitivanje presude pred Velikim vijećem. Nakon konačnosti predmet će se nalaziti u postupku izvršenja pred Odborom ministara Vijeća Europe.
 
Ova presuda je dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice.
 
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.

Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP