Nova odluka o nedopuštenosti - OTP banka d.d. i drugi protiv Hrvatske

Slika /slike/Halja i cekic.jpg

Tužbe banaka zbog povrede prava na pošteno suđenje pred domaćim sudovima očigledno su neosnovane

Dana 1. prosinca 2022. Europski sud za ljudska prava (dalje: Europski sud) objavio je odluku o nedopuštenosti zahtjeva u predmetima OTP banka i drugi protiv Hrvatske koju je donio 8. studenog 2022. Banke podnositelji zahtjeva prigovarale su na temelju čl. 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda da nisu imali pošteno suđenje u predmetima u kojima su bili tuženici a u kojima su domaći sudovi odlučivali u sporu radi zaštite kolektivnih interesa i prava korisnika kredita koji su kredite podigli u navedenim bankama u CHF valuti (švicarskim francima).
 
Banke su pred Europskim sudom tvrdile da su povrijeđena njihova prava na pošteno suđenje između ostalog jer je Vrhovni sud odbio postupiti po njihovoj reviziji i uputiti prethodno pitanje Sudu Europske unije u Luksemburgu o primjeni prava EU.
 
Odlučujući o ovom prigovoru Europski sud je utvrdio kako je Vrhovni sud dao detaljna i razumna opravdanja za svoju odluku da se ne obrati Sudu Europske unije u Luksemburgu s prethodnim pitanjem, te da je to dovoljno da bi se zadovoljila prava i standardi iz čl. 6. Konvencije. Što se tiče samog pitanja primjene prava EU u konkretnom predmetu, Europski sud se pozvao na svoja ranija utvrđenja i prema kojima pitanje primjene prava EU nije pitanje o kojem u meritumu može odlučiti Europski sud u Strasbourgu. Sukladno tome, niti prigovor da se domaći sudovi u donošenju svojih odluka nisu referirali na pravo EU na koje se pozvala jedna od stranaka u postupku, u ovom konkretnom slučaju banke, nije predmet razmatranja ovog Europskog suda. 
 
U pogledu prigovora banaka da im tijekom domaćeg postupka nije bilo poštivano pravo na jednakost stranaka u postupku, konkretno, da nisu saslušani djelatnici banke koji su bili predloženi kao svjedoci u postupku, Europski sud je utvrdio kako je isti također neosnovan. Naime, iz odluka nadležnih domaćih sudova, prije svega Vrhovnog i Ustavnog suda RH, vidljivo je da su sudovi razmotrili sve prigovore stranaka i o njima dali detaljne i obrazložene odluke. Prijedlog da se saslušaju djelatnici banke kao svjedoci odbijen je uz obrazloženje da bi njihova svjedočenja bila irelevantna, s obzirom da je u spisu predmeta postojala pisana dokumentacija koja se upravo odnosila na okolnost na koju je predloženo svjedočenje tih svjedoka, te da njihova svjedočenja ne bi donijela ništa novo u postupku.
 
Europski sud smatrao je da su navedeni detaljni razlozi dostatni za odbijanje ovog dokaznog prijedloga te da se stoga ne može tvrditi da je bankama povrijeđeno pravo na pošteno suđenje.
 
Ova odluka je konačna te je dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava.

Pisane vijesti