Nova odluka o brisanju - Kobaš protiv Hrvatske

Slika /slike/hodzic.jpg

Zahtjev podnositelja brisan je s liste predmeta Europskog suda jer je Vrhovni sud usvojio zahtjev za zaštitu zakonitosti Glavne državne odvjetnice

Dana 8. veljače 2024. Europski sud za ljudska prava (dalje: Europski sud) objavio je odluku kojom je brisao podnositeljev zahtjev s liste predmeta.
 
Predmet ovog spora odnosi se na presudu tog istog Suda od 4. listopada 2018. u predmetu istog podnositelja (Kobaš protiv Hrvatske, br. 27228/14). U toj presudi Europski sud je utvrdio da je u kaznenom postupku protiv podnositelja povrijeđeno njegovo pravo na obranu (čl. 6. Konvencije) jer nije bio pozvan na sjednicu žalbenog vijeća Županijskog suda u Zagrebu.
 
Dana 2. studenoga 2018. podnositelj je zatražio obnovu kaznenog postupka na temelju te presude Europskog suda koju je priložio na engleskom jeziku. Dana 20. studenoga 2018. Općinski kazneni sud u Zagrebu je bez određivanja roka pozvao podnositelja da dostavi prijevod presude na hrvatskom jeziku, da bi rješenjem od 16. listopada 2019. proglasio nedopuštenim zahtjev za obnovu jer podnositelj nije dostavio traženi prijevod. Podnositelj je uz žalbu protiv tog rješenja priložio prijevod presude te je naveo da je prvostupanjski sud traženi prijevod mogao sam preuzeti s web stranice Ureda zastupnika RH pred ESLJP, koji ju je 3. prosinca 2018. objavio na svojim internetskim stranicama. Županijski sud u Zagrebu odbio je žalbu podnositelja, a Ustavni sud je proglasio njegovu ustavnu tužbu nedopuštenom.
 
U ovom, novom predmetu pred Europskim sudom podnositelj je smatrao da mu je zbog odluke domaćih sudova da njegov zahtjev za obnovu postupka podnesen na temelju presude Suda proglase nedopuštenim povrijeđeno pravo na pošteno suđenje (čl.6. Konvencije) i pravo na učinkovito pravno sredstvo (čl. 13. Konvencije).
 
Europski sud je brisao ovaj predmet s liste predmeta Suda zato što je utvrdio da je predmet u međuvremenu riješen pred domaćim sudovima na način da je Glavni državni odvjetnik podnio zahtjev za zaštitu zakonitosti u korist podnositelja, a Vrhovni sud RH je presudom od 12. rujna 2023. prihvatio taj zahtjev, ukinuo pobijana rješenja i predmet vratio Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu na ponovno odlučivanje, zaključivši da podnositelj uz zahtjev za obnovu nije bio dužan priložiti presudu Suda, niti njezin prijevod, već je bilo dostatno samo se pozvati na presudu Suda, nakon čega su se nadležni domaći sudovi trebali upoznati s njezinim sadržajem. Postupak obnove kaznenog postupka je u tijeku pred Općinskim kaznenim sudom u Zagrebu.
 
Zaključivši da okolnosti zbog kojih je podnositelj prigovarao više ne postoje (presudom Vrhovnog suda ukinute su odluke nižih sudova), čime su ispravljeni i učinci mogućih povreda Konvencije, te da poštivanje ljudskih prava zajamčenih Konvencijom ne zahtijeva nastavak  ispitivanja zahtjeva, Europski sud je brisao podnositeljev zahtjev s liste predmeta primjenom članka 37. Konvencije.
 
Sud je primjenom diskrecijskog prava smatrao razumnim podnositelju dodijeliti 2.900 eura (EUR) na ime troškova i izdataka pred Europskim sudom.
 
Ova odluka je konačna i dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnika.
 
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.gov.hr ili na broj telefona 01/6444 600.

Pisane vijesti