Nova odluka - Ivančić i tvornica cementa Umag d.o.o. protiv Hrvatske

Slika /slike/škrlj.jpg

Državna tijela Republike Hrvatske nisu povrijedila načelo ne bis in idem ni pravo na pošteno suđenje podnositelja

Europski sud za ljudska prava je dana 24. ožujka 2020. u predmetu Ivančić i tvornica cementa Umag d.o.o. protiv Hrvatske odlučio da je zahtjev podnositelja zbog navodne povrede prava na pošteno suđenje (čl. 6. Konvencije) i prava da ne bude dva puta suđen ili kažnjen u istoj stvari (čl. 4. Protokola 7. uz Konvenciju) nedopušten.
 
Protiv podnositelja zahtjeva vođen je prekršajni i kazneni postupak zbog izvođenja rudarskih radova na području eksploatacijskog polja i kamenoloma „Kravlji rt“ kraj Umaga bez koncesije.

Podnositelji su prigovarali da im je postupanjem državnih tijela povrijeđeno načelo ne bis in idem, te da kazneni postupak koji je protiv njih vođen nije zadovoljao standarde prava na pošteno suđenje.
 
Sud je utvrdio da su podnositelji zahtjeva oslobođeni od optužbe u kaznenom postupku, te da se stoga ne mogu više smatrati žrtvama povrede prava iz članka 6. Konvencije.
 
Nadalje, u odnosu na navode podnositelja zahtjeva o navodnoj povredi načela ne bis in idem, Sud je utvrdio da se presuda kojom se prekršajni postupak obustavlja zbog nastupanja apsolutne zastare ne može smatrati ni „osudom“ ni „oslobođenjem“ u smislu članka 4. Protokola 7. Stoga je taj prigovor proglasio nespojivim ratione materiae s odredbama Konvencije i dodatnih protokola.
 
Slijedom svega navedenog Sud je zahtjev podnositelja proglasio nedopuštenim.
 
Ova odluka je konačna i dostupna je na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice (www.vlada.hr/ured-zastupnika).
 
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.

Pisane vijesti