Nova odluka - Hernadi protiv Hrvatske

Slika /slike/jureša i šare.jpg

Zahtjev g. Hernadija da mu je izdavanjem europskog uhidbenog naloga povrijeđeno pravo na slobodu kretanja je nedopušten

Europski sud za ljudska prava je 26. rujna 2019. g. objavio odluku koju je donio dana 3. rujna 2019. kojom je zahtjev podnositelja Zsolta Tamasa Hernadija proglasio nedopuštenim na temelju čl. 35. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (dalje: Konvencija).

Naime, g. Hernadi  je prigovarao da mu je Republika Hrvatska povrijedila pravo na slobodu kretanja iz čl. 2. Protokola br. 4 uz Konvenciju, zbog toga što je izdala europski uhidbeni nalog na temelju rješenja suca istrage u kaznenom postupku u kojem je isti osumnjičen za davanje mita (postupak koji se vodi protiv podnositelja i bivšeg premijera Ive Sanadera kao prvookrivljenog u tom postupku). Nadalje, u svojoj tužbi je naveo kako je njegova sloboda kretanja, uključujući i napuštanje vlastite zemlje Republike Mađarske, ograničeno zbog bojazni da će biti uhićen i izručen Republici Hrvatskoj. Također g. Hernadi je isticao kako je europski uhidbeni nalog koji je izdan protiv njega bio donesen protupravno i potpuno arbitrarno.

Odlučujući o ovom predmetu Europski sud je smatrao kako g. Hernadi nije pravilno iscrpio sva dostupna domaća pravna sredstva, odnosno nije pravilno podnio ustavnu tužbu Ustavnom sudu RH. Naime, g. Hernadi je podnio dvije ustavne tužbe Ustavnom sudu RH osporavajući meritorne odluke domaćih tijela o pritvoru te one vezane uz kazneni postupak, međutim niti u jednoj ustavnoj tužbi se nije pozvao na povredu prava na slobodu kretanja koju je isticao pred Europskim sudom. Stoga je Europski sud u tom dijelu prihvatio argumente tužene države, smatrajući da podnositelj nije pravilno iscrpio domaća pravna sredstva te je odbacio zahtjev kao nedopušten.

Ova odluka je konačna i dostupna je na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice.

Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.

Pisane vijesti