O Uredu

Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava je stručna služba Vlade Republike Hrvatske, osnovana Uredbom o Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava. i Uredbom o izmjenama i dopuni Uredbe o Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava

Uredbom je uređeno da Uredom upravlja zastupnik, kojeg imenuje Vlada, na prijedlog predsjednika Vlade.
 

Vizija

Kvalitetna obrana interesa Republike Hrvatske u postupcima pred Europskim sudom za ljudska prava i Odborom ministara Vijeća Europe, te upoznavanje svih grana državne vlasti, stručne i šire javnosti s konvencijskim pravom i sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava.


Misija 

Zastupniku Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava povjereno je zastupanje državnih interesa Republike Hrvatske u svim postupcima pred Europskim sudom za ljudska prava i u drugim tijelima Vijeća Europe.


Djelokrug 

Djelokrug Ureda zastupnika propisan je Uredbom o Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava ("Narodne novine", 18/12, 84/18), a obuhvaća sljedeće:

 • poslovi pripreme svih očitovanja Republike Hrvatske u postupcima pred Europskim sudom za ljudska prava i sudjelovanja na usmenim ročištima pred Europskim sudom za ljudska prava, poslovi razmatranja, pripreme i miješanja u predmete protiv drugih država pred Europskim sudom za ljudska prava, poslovi suradnje s pravosudnim tijelima, Ustavnim sudom Republike Hrvatske, ministarstvima i drugim tijelima državne uprave i drugim tijelima u svrhu zastupanja, te poslovi suradnje s Europskim sudom za ljudska prava;
 • poslovi koordiniranja izvršenja presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava s tijelima svih grana vlasti, poslovi suradnje s pravosudnim tijelima, ministarstvima i drugim tijelima državne uprave te drugim tijelima, kao i s Tajništvom Odbora ministara Vijeća Europe u svrhu izvršenja presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava;
 • poslovi pripreme i sudjelovanja na sastancima Odbora ministara Vijeća Europe o izvršenju presuda Europskog suda za ljudska prava, kao i u drugim aktivnostima Vijeća Europe koje se odnose na izvršenje presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava;
 • poslovi analize sudske prakse Europskog suda za ljudska prava, Suda Europske unije, drugih međunarodnih sudova i tijela u području međunarodne zaštite ljudskih prava, te prakse drugih tijela za potrebe poslova iz nadležnosti Ureda;
 • poslovi analize propisa Republike Hrvatske u svrhu davanja mišljenja o usklađenosti istih s Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava, te davanje mišljenja o drugim dokumentima na traženje nadležnih tijela;
 • poslovi praćenja konvencijskog sustava zaštite ljudskih prava i razvoja ljudskih prava u tom sustavu
 • poslovi suradnje sa zastupnicima drugih država/vlada pred Europskim sudom za ljudska prava
 • poslovi koordinacije prevođenja, jezične i pravne redakture i lekture, te poslovi prevođenja dokumenata na hrvatski i engleski jezik za potrebe Ureda
 • poslovi upoznavanja pravosudnih tijela, tijela državne uprave i drugih tijela, te stručne i opće javnosti s Konvencijom, sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava i konvencijskim sustavom zaštite ljudskih prava, te komunikacije s medijima vezano za poslove iz nadležnosti Ureda i
 • poslovi prikupljanja, analize i sistematizacije podataka za izradu statistika, izvješća i drugih dokumenata iz nadležnosti Ureda.


Ustrojstvo

Unutarnje ustrojstvene jedinice Ureda zastupnika su:

 • Odjel za pripremu predmeta pred Europskim sudom za ljudska prava;
Nikolina Katić, pomoćnica zastupnice
 
 • Odjel za izvršenje presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava
Ana Klasiček, v.d. pomoćnice zastupnice
 
 • Odjel za praćenje sudske prakse Europskog suda za ljudska prava i drugih međunarodnih tijela u području ljudskih prava i usklađivanje propisa s Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda
Lara Barberić, pomoćnica zastupnice