Nova presuda - Čolić protiv Hrvatske

Zbog određivanja prekomjernih troškova parničnog postupka povrijeđena su prava na pristup sudu i pravo na mirno uživanje vlasništva

Europski sud za ljudska prava (dalje: Sud) je 18. studenog 2021. objavio presudu u predmetu Čolić protiv RH. Sud je utvrdio da je podnositelju g. Čoliću povrijeđeno pravo na pošteno suđenje – pravo na pristup sudu (članak 6. stavak 1. Konvencije) i pravo na mirno uživanje vlasništva (članak 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju) zbog prekomjernih troškova parničnog postupka koje su mu domaći sudovi naložili naknaditi protivnoj strani.

Sud je utvrdio da su ukupni troškovi koje je podnositelj snosio po završetku postupka okončanog u njegovu korist dosegli iznos od oko 36.000,00 kuna, dok mu je dosuđeno samo oko 18.000,00 kuna, odnosno polovica tog iznosa. Stoga je Sud utvrdio da je došlo do ograničenja prava podnositelja zahtjeva na pristup sudu. Iako se složio s navodima tužene države da se ovaj predmet razlikuje od predmeta Klauz i Cindrić i Bešlić, jer je tuženik u predmetnom postupku bio privatna osoba a ne država, Sud je naveo da se jamstva pristupa sudu primjenjuju s jednakom snagom na privatne sporove kao i na one koji uključuju državu. Sud je utvrdio da je postupak u ovom predmetu rezultirao apsurdnim ishodom jer su domaći sudovi podnositelju, koji je dokazao da je pretrpio fizički napad od strane B.H. naložili platiti troškove postupka tuženiku u dvostrukom iznosu od onog koji mu je dosuđen za naknadu štete kao rezultat napada. Stoga je Sud smatrao da je način na koji je Vrhovni sud primijenio domaće pravo u podnositeljevom predmetu izvan prihvatljive granice slobode procjene koja je domaćim sudovima dana temeljem članka 6. stavku 1. Konvencije. Zaključio je da je ograničenje prava na pristup sudu podnositelju narušilo samu bit tog prava, te je došlo do povrede članka 6. stavka 1. Konvencije. 

Sud je nadalje utvrdio da je u ovom predmetu došlo do miješanja u pravo podnositelja na mirno uživanje njegovog vlasništva. Uzimajući u obzir svoju sudsku praksu i gore navedene razloge zbog kojih je utvrdio povredu prava na pošteno suđenje, Sud je naveo da je to miješanje bilo predviđeno zakonom i da je bilo u općem interesu, međutim da nije uspostavljena potrebna pravična ravnoteža između uključenog općeg interesa i prava podnositelja zahtjeva na mirno uživanje svog vlasništva. Stoga je zaključio da je došlo i do povrede članka 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju, te je podnositelju dodijelio iznos od 1.740,00 EUR na ime materijalne štete i 2.550,00 EUR na ime troškova.

Ova presuda još nije konačna. Postati će konačna ukoliko niti jedna od strana u postupku u roku od tri mjeseca od dana objave presude ne podnese zahtjev za preispitivanje presude pred Velikim vijećem.

Presuda je dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava.

Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/6444-600.

Pisane vijesti