Analiza presude Pantalon protiv Hrvatske

Osuda i novčana kazna izrečena za prekršaj zbog neprijavljivanja podvodne puške na granici iako temeljem mjerodavnog prava ona nije smatrana oružjem te nepredvidivo tumačenje domaćeg propisa dovele su do povrede načela nullum crimen sine lege

Ured zastupnika pripremio je analizu presude Pantalon protiv Hrvatske u kojoj je Europski sud presudio da je Republika Hrvatska povrijedila članak 7. Konvencije (načelo nullum crimen sine lege)  jer su domaći sudovi contra legem te stoga nepredvidljivo tumačili mjerodavne odredbe Zakona o oružju na štetu podnositelja zahtjeva.

Naime, podnositelj zahtjeva osuđen je  za prekršaj zbog neprijavljivanja podvodne puške na granici i izrečena mu je za taj prekršaj novčana kazna, iako temeljem mjerodavnog prava takva puška nije smatrana oružjem pa ju podnositelj stoga nije ni bio dužan prijaviti na granici.

Analiza je dostupna u rubrici Sudska praksa - Praksa Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske pod odgovarajućim člankom Konvencije, te u rubrici Analize presuda i odluka.

Pisane vijesti