Nova presuda – Jurić protiv Hrvatske

Povreda prava na pošteno suđenje zbog prekomjernog trajanja postupka za naknadu štete 

Europski sud za ljudska prava (dalje: Europski sud) je dana 15. lipnja 2023. donio, a dana 6. srpnja 2023. objavio presudu u predmetu Jurić protiv Hrvatske. Podnositelj zahtjeva je prigovarao povredi prava na suđenje u razumom roku, neodgovarajućim uvjetima tijekom boravka u zatvoru i povredi prava na učinkovito pravno sredstvo.
 
Europski sud je utvrdio povredu prava na suđenje u razumnom roku (čl. 6. Konvencije) zbog prekomjernog trajanja parničnog postupka koji se vodio radi naknade štete zbog neodgovarajućih uvjeta u zatvoru u kojem je podnositelj boravio tijekom izdržavanja kazne. Naime, postupak pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu i Županijskim sudom u Zagrebu trajao je ukupno 10 godina i 5 mjeseci. Europski sud je na ime povrede prava na suđenje u razumnom roku podnositelju dosudio 2,500 eura za nematerijalnu štetu i 250 eura naknade za izdatke i troškove postupka.
 
U vezi pritužbe da je služio kaznu u neodgovarajućim uvjetima i da te prigovore nije mogao iznijeti pred hrvatska tijela, Europski sud je utvrdio da je podnositelj zahtjeva iskoristio domaće pravno sredstvo, tužbu radi naknade štete, koja je bila učinkovita i stoga više nije žrtva povrede Konvencije. Proglasio je taj prigovor očito neosnovanim i stoga odbacio zahtjev u tom dijelu sukladno čl. 35. st. 4. Konvencije.
 
Ova presuda je konačna, te je dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnika.
 
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.gov.hr  ili broj telefona 01/6444 600.

Pisane vijesti