Izvršenje presuda - objave akcijskih planova i izvješća

Katanović i Mihovilović protiv Hrvatske, Kopić protiv Hrvatske, Hrnčić protiv Hrvatske, Jurišić protiv Hrvatske i Imeri protiv Hrvatske 

Odbor ministara Vijeća Europe objavio je akcijski plan u predmetima Katanović i Mihovilović protiv Hrvatske, Kopić protiv Hrvatske, Hrnčić protiv Hrvatske (zahtjevi broj 18208/19 i drugi), te akcijska izvješća u predmetima Jurišić protiv Hrvatske (br. zahtjeva 29419/17) i Imeri protiv Hrvatske (br. zahtjeva 77668/14). Akcijski plan i izvješća dostupni su u HUDOC EXEC bazi podataka Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava Tajništva Odbora ministara Vijeća Europe.

Pisane vijesti