Djelokrug

Djelokrug Ureda zastupnika propisan je Uredbom o Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava ("Narodne novine", 18/12), a obuhvaća sljedeće:

  • poslove pripreme svih očitovanja države u postupcima pred Europskim sudom za ljudska prava;
  • poslove pripreme i sudjelovanja na usmenim ročištima pred Europskim sudom za ljudska prava;
  • poslove pripreme i sudjelovanja u koordiniranju izvršenja presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava;
  • poslove pripreme i sudjelovanja na sastancima Odbora ministara Vijeća Europe o izvršenju presuda Europskog suda za ljudska prava;
  • poslove pripreme mišljenja o usklađenosti hrvatskih propisa s Konvencijom i sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava;
  • poslove usmjerene na upoznavanje državnih tijela s Konvencijom i sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava.